Svet krajevne skupnosti

Krajevno skupnost zastopa svet krajevne skupnosti, ki jo vodi in predstavlja predsednik. Svet krajevne skupnosti predvsem obravnava vsa vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebivalstvo ter oblikuje svoja stališča in mnenja, daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov občine ter sprejema odločitve o uporabi sredstev skupnosti in razpolaganju ter gospodarjenju s premoženjem krajevne skupnosti.

V mandatu 2014-2018 so predstavniki sveta krajevne skupnosti: Aleš Bizjak (predsednik), Tea Florjančič in Rudi Kragelj (tajnik) iz Volč, Ivan Žganec in Boštjan Pičulin iz Čiginja, Andrejka Mežnar (podpredsednica) iz Kozaršč in Matej Rutar iz Sel pri Volčah. Svet krajevne skupnosti se praviloma srečuje enkrat mesečno.

 

Oznake: 
krajevna skupnost